İş Güvenliği hizmetlerini, deneyimli ve yetkili İş Güvenliği Uzmanlarıyla gerçekleştirir (İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik – Madde 9);

        a- Rehberlik görevini icra eder;

 • o İSG mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak işyerinde yapılan çalışmaların (yapılacak değişikliklerle ilgili olarak (tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere) planlanması, organizasyonu ve uygulanmasını sağlar, işverene önerilerde bulunur,
 • o Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesini sağlar,
 • o İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir,
 • o İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerini araştırır ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yapar,
 • işverene önerilerde bulunur,
 • o İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların
 • (RAMAK KALA) nedenlerinin araştırılması konusunda çalışmalar yapar ve işverene önerilerde bulunur.
 •  

b- Risk değerlendirme çalışmalarını yönetir;

 • o İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulamalara katılır,
 • o Risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunur ve takibini yapar,
 •  

c- Çalışma ortamı gözetimini yapar;

 • o Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlar ve uygulamaları kontrol eder,
 • o İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılır, bu konuda işverene önerilerde bulunur, uygulamaları takip eder
 • o Doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılır, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izler ve kontrol eder,

 

     d- Eğitim, bilgilendirme ve kayıt görevlerini icra eder;

 • o Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunar ve uygulamalarını yapar/kontrol eder,
 • o Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği Yıllık Değerlendirme Raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde hazırlar,
 • o Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunar ve uygulamasını kontrol eder,
 • o Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla İSG talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunar ve uygulamasını kontrol eder.
 •  

e-  İlgili birimlerle işbirliğini sağlar;

 • o İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapar, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma
 • yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlar ve uygulamaların takibini yapar,
 • o Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı Yıllık Çalışma Planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlar,
 • o Bulunması halinde üyesi olduğu İSG Kuruluyla işbirliği içinde çalışır,
 • o Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve bu kişilerle işbirliği yapar.
 •  

 f- İSG mevzuatına uygun yetkilerini kullanır (Madde 10);

 • o İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmesini sağlar,
 • o İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işverenle birlikte gerekli tedbirlerin acilen alınmasını sağlar,
 • o Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yaparak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşır ve çalışanlarla görüşür,
 • o Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapar,
 •  

        g- İş Güvenliği Uzmanlarımız mevzuatta belirtilen aşağıdaki çalışma saatlerine uygun çalışır (Madde 12)

 

Tehlike Sınıfı

Kısmi çalışma süresi (En az)

Tam çalışma süresi (En az)

Az Tehlikeli (C)

İşçi başına 10 dak/ay

Tam zamanlı 1 İş Güvenliği Uzmanı / 1000 İşçi

Tehlikeli (B)

İşçi başına 20 dak/ay

Tam zamanlı 1 İş Güvenliği Uzmanı / 500 İşçi

Çok Tehlikeli (A)

İşçi başına 40 dak/ay

Tam zamanlı 1 İş Güvenliği Uzmanı / 250 İşçi

Paylaş